Zdjęcia z powietrza

ZALETY ZASTOSOWANIA METODY FOTOGRAMETRYCZNEJ DO OPRACOWANIA MODELU PRZESTRZENNEGO TERENU:

  • łatwość osiągnięcia wymaganej dokładności planimetrycznej (20 – 30 cm) oraz wysokościowej (10 cm)
  • pozyskanie danych obrazowych umożliwiających dalsze opracowania, np. ortofotomapy
  • możliwość wykonywania opracowań wektorowych,
  • możliwość wykorzystania danych obrazowych do aktualizacji map wielkoskalowych